Tu nájdete všetky informácie týkajúce sa pôsobenia Zoly Dubnikovej na Slovensku:

Here you can find all information about workshops and seminars of Zola Dubnikova in Slovakia:

Tvorivé skupiny SOULART a LA LOBA predstavili

Creative groups SOULART and LA LOBA presented:

  • Untitled photo
  • Untitled photo


Holistický Jazyk Tanca

Holistic Dance Language 


so Zolou Dubnikovou

with Zola Dubnikova


v Bratislave 8.-12. júna 2016

in Bratislava, Slovakia

8th - 12th June 2016

Untitled photo

Práca Zoly prináša silu kompletnej transformácie a podpory komunikácie priamo k našim srdciam. Workshopy a semináre sú zamerané na spojenie so Zemou a v základe nás povedú k dôvere v pevnú pôdu pod našimi nohami, prehĺbenie koreňov a moci „vzlietnuť“ z tohto podporného miesta. Spojenie s našim lonom, so Zemou a s našim Hlasom nám dáva pevné korene. Spojením so Srdcom otvárame nebo. Cez túto prácu vstúpime do hlbšej jemnosti, vznešenosti a sily nášho vlastného potenciálu. Uvoľníme zablokované energie a posilníme vnútornú silu. Naučíme sa pohybovú abecedu mudier a jemnohmotné energetické princípy. Cez túto kombináciu spomaleného načúvania nášho vnútra, zvuku/ dychu, práce so zámerom a oslobodzujúceho pohybu, prinesieme náš zámer do fyzického sveta, zasejeme semienka našich snov, našej najhlbšej misie do každej bunky nášho tela.

ENG:

Through the workshops, we have the power of complete metamorphosis and enhanced communication at our fingertips. The earth-based foundational work guides us to trust the ground beneath us more, deepen our roots and “fly” from a supported place. Connecting to our pelvis, to the earth and to our voice gives us deeper roots. Connecting to the heart, we open the sky. Through the work we access deep softness, grace and potent strength. We release blocked energy, and build inner power. We learn a unique vocabulary of movement, mudra and subtle energetic principles. Though a combination of slowed inner listening, breath/sound work, focused practice, and liberating trance-inducing movement, we bring our prayers to the physical world, planting the seeds of our dreams, our deepest missions, within every cell of our bodies.

Zola Dubnikova bude v Bratislave od 08. júna 2016 do 12. júna 2016 a ponúkne nasledovné workshopy a predstavenie:

ENG:

Zola Dubnikova will stay in Bratislava from 08. June 2016 until 12. June 2016 and is going to offer the following workshops and performances:


Posvätný Rituálny Tanec, seminár

8.6.2016, 19:00-22:00, Bratislava – miesto konania bude upresnené


Seminár pre ženy navrhnutý tak, aby pomohol zdvihnúť sebahodnotu, posilnil vnútorne vyjadrenie samej seba cez telo, komunikáciu a energiu pomocou prastarých tanečných praktík z celého sveta, ktoré zahrňujú chrámové rituálne techniky z Indie, posvätné pohyby a individuálne výrazové prostriedky. Svojim telom precítime celý rad energií, ktoré by každá žena mala byť schopná povolať keď to je treba v rôznych situáciách. V každom tanci vyskúšame dôležitosť cítenia „centra energie“ (a.k.a hara, belly, stred, lono, tan tien) pomocou napájania sa naň, hýbania a koncentrácie sily v tomto životodarnom centre ženského tela.

Cena : 30 €


ENG:

Ritual and Sacred Dance 

08. June 2016 – from 19:00 to 22:00 – place of the seminar is due to be confirmed shortly 


A woman’s workshop designed to offer tools for increasing awareness, empowerment, expression/body communication and energy through ancient dance practices across worlds, including temple ritual & technique from India, sacred movement and individual expression. We explore a wide range of energies which every woman should be able to call upon as needed in different circumstances. In every dance form we explore the importance of the”power center” (a.k.a hara, belly, core, womb, tan tien) in harnessing, containing or moving the energy within this life-giving source of female power.

Price for this workshop: 30 €

Tanečné vystúpenie - Zola Dubniková

a špeciálni hudobní hostia

9.6. 2016, 18:00-20:00, Divadlo Meteorit, Čulenova 3, Bratislava

Pozývame Vás na tanečné vystúpenie Zoly Dubnikovej, ktorú budú hudobne sprevádzať Valéria Pribay - čelo (Freedom Café - HUN), Gergo Restas - gitara (HUN) a Rastislav Belko - hang drum (SK).

Toto predstavenie ponúka nezabudnuteľný zážitok, kde sa mystická hudba prelína s posvätným jazykom tanca a prenáša silný liečivý odkaz, ktorý môže pomôcť transformovať mnoho vízii do reality. Zažijeme univerzálnu rovnováhu mužsko-ženského princípu v hudbe obohatenú o ladný rituálny tanec z magických sfér.

O umelcoch:

Zola Dubnikova – tanec (IL) je uznávaná medzinárodná tanečná umelkyňa, cestovateľka, interpretka a učiteľka z Izraela. Je zakladateľkou a celosvetovou učiteľkou jedinečného Holistického Jazyka Tanca. Aj keď je jej práca hlboko vedomostne založená na rokoch ponorených do štúdia tanečných foriem rôznych kultúr, vystúpenie, ktoré Vám ponúkame obsahuje a sprostredkuje poznanie jednotného jazyka, ktorý prehovára za hranicami kultúry a času. Prekrásne stelesnenie pocitov, jemná reč tela, rituálne pohyby a vnútorná alchýmia ženy sú základom je umeleckého prejavu. www.zoladubnikova.com

Valeria Pribay – čelo (HUN) + Gergo Restas - gitara (HUN) - sú členovia hudobného zoskupenia Freedom Café (contemporary spacefolk) a milujú hudbu, improvizáciu, tanec a seba navzájom a všetkých dobrých ľudí. Na vystúpenie so Zolou sa už veľmi tešia a budú ju sprevádzať na nástrojoch svojho srdca: Valéria – čelo a Gergo – gitara. https://www.facebook.com/freedomcafemusic

Rastislav Belko hang drum (SK) mal sedem rokov, keď sa po prvý krát dostal do kontaktu s hudbou cez hru na piano. Odvtedy sa venoval hre na gitaru a tiež aktívne bicím. Stal sa členom hudobnej skupiny PICTURE of the Day, s ktorou nahrali už tri albumy. Jeho mottom je...tie najkrajšie veci sa nedajú vidieť alebo uchopiť, treba ich vedieť cítiť srdcom... www.rastislavbelko.sk

Cena (vstupenky):

12 € (od 21/04/2016 – do 20/05/2016)

15 € (od 21/05/2016 – 08/06/2016)

20 € na mieste (09/06/2016)

Prihlasovanie (vstupenky): laloba.skupina@gmail.com


Zola Dubnikova performing with special music guests – to be announced shortly

09. June 2016 – 18:00 – 20:00 – Theatre Meteorite, Čulenova 3, Bratislava

We are delighted to invite you to a performance of Zola Dubnikova accompanied by musicians Valéria Pribay - cello (Freedom Café - HUN), Gergo Restas - guitar (Freedom Café -HUN) and Milan Zdvořilý - Rastislav Belko - hang drum (SK) who will play on this untraditional instrument.

This performance will offer unforgettable experience, where the mystical music fuses with sacred language of the soul in dance and brings strongly healing message, that can transform many visions into reality. We will live universal balance of feminine and masculine in music enriched with smooth ritual dance from magical sphere.

About performers:

Zola Dubnikova sacred ritual dance (IL) is an international dance artist, traveller, performer and teacher from Israel. She is the founder and teacher of Holistic Dance Language worldwide. Although her work is deeply informed by years of immersion into cultural traditional dance forms, the performance she offers, contains a language beyond culture and time - Pleasurable embodiment, diverse physicality, subtle body language, ritual movement and inner alchemy are the main elements of her artistic expression. www.zoladubnikova.com

Valeria Pribaychello (HUN) + Gergo Restas - guitar (Freedom Café -HUN)– are members of music group Freedom Café (contemporary spacefolk). They love music, improvisation, dance, each other, and all the good people. They are happy to join and to accompany Zola during the performance on the instruments of her heart – Valeria on cello and Gergo on his guitar. https://www.facebook.com/freedomcafemusic

Rastislav Belkohang drum (SK) - It was at the age of seven, when he first encountered the piano and had his first hands-on contact with music. Growing up, he studied the guitar and actively played percussions. He became a member of the band PICTURE of The Day, and together they created three albums. His motto is The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart... www.rastislavbelko.sk

Entrance fee:

12 € (from 21/04/2016 – till 20/05/2016)

15 € (from 21/05/2016 – till 08/06/2016)

20 € on spot (09/06/2016)

To reserve your ticket please contact: laloba.skupina@gmail.comUntitled photo
  • Untitled photo
  • Untitled photo
  • Untitled photo
  • Untitled photo

Vnútorná Alchymistická Cesta Tanca pre Ženy, seminár

10- 12.6. 2016 (pia: 19:00-22:00, sob: 09:30-18:00, ned: 09:30-16:00) Academia Universum, Mlynské Nivy 34, Bratislava

  • Untitled photo
  • Untitled photo
  • Untitled photo

Cesta Tanca, v ktorej sa prelínajú súčasná veda o telesnosti, energetika pohybu, dych, rituál a cvičenia mystických tancov východných krajín preliatych časom a svetom. Kombinujeme v nej vnútorné cvičenia, silné pohybové frekvencie a inovatívne posvätné pohyby. Vydáme sa na cestu k otvoreniu nášho Srdca, spojeniu s našim Lonom, so Zemou a našim Hlasom/Dychom. Uvoľníme zastavené energie a posilníme vnútornú Silu. Tieto silné pohyby a cvičenia otvorenia naše telá a srdcia k väčšej jemnosti, vznešenosti a silu nášho potenciálu.

Tento liečivý zážitok otvára Srdce, uvoľňuje Lono, posilňuje Telo, korene a nohy a hýbe Dušou. Transový pohyb uvoľní a nechá naše telo povoliť všetko čoho chce a čo už nechce zadržiavať; otvoríme cestu vnútornej jemnosti a sile; budeme načúvať nášmu vnútornému hlasu; spolu sa vyberieme na cestu k posilneniu vnútorného potenciálu a uvoľneniu tela pre povolenie hlbšej slobody. Naučíme sa základné pohyby unikátneho „holistického jazyka tanca“, ktorý Zola vynašla. Splynutím éterických melódií a hlbokých transových rytmov, mystických starodávnych a prítomných okamihov budeme prechádzať časom a priestormi v jednom silnom nezabudnuteľnom zážitku pre Telo aj Dušu.

Cena víkendového semináru:

200 € (od 21/04/2016 – do 15/05/2016)

220 € (od 15/05/2016 – 08/06/2016)

Počet miest v skupine je obmedzený. Miesto je potrebné si rezervovať mailom: laloba.skupina@gmail.com


ENG:

Alchemistic Dance Journey for women

10th June 2016 till 12th June 2016 ( fri: 19:00 – 22:00, sat: 09:30 – 18:00, sun: 09:30 – 16:00) - Academia Universum, Mlynské Nivy 34, Bratislava  

A dance journey fusing contemporary body science, movement energetic, breath, ritual, and mystical eastern dance practices drawn across time and worlds. We combine inner practices, powerful movement sequences, and innovative sacred movement. We take a journey to open our hearts, connect to our pelvis, to the earth and to breath/voice. We release blocked energy and build inner power. These powerful movement practices open the body and the heart to deep softness, grace and potent strength

This healing experience opens the heart, releases the pelvis, strengthens the core, roots the feet and moves the soul. We dance the trance of release, letting go of what we don’t want to hold in the body; we build inner softness & strength; we listen to our inner voice; we take a journey together to build inner power & release the body toward deeper freedom. We learn a powerful vocabulary of movement, based on the unique “holistic dance language” developed by Zola Dubnikova. Between ethereal melodies and deep trance-y beats, the mystic ancient and the present moment merge across time & worlds in a powerful experience for body & spirit.

Price of the weekend intense seminar:

200 € (from 21/04/2016 – till 15/05/2016)

220 € (from 15/05/2016 – till 08/06/2016)

The number of places in the group is limited, please reserve your place in advance by e-mail: laloba.skupina@gmail.com